Regulamin Szkoły DOGMAR

 1. Uczestnik szkolenia, przychodząc na pierwsze zajęcia, zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia instruktorowi książeczki zdrowia psa z wpisanymi aktualnymi szczepieniami.
 2. Uczestnik szkolenia wchodzi na plac treningowy wyłącznie pod opieką instruktora lub innej, upoważnionej przez niego osoby.
 3. Pies jest wprowadzany na teren szkolenia na smyczy.
 4. Psy są spuszczane ze smyczy tylko i wyłącznie za zgodą trenera, ewentualnie w trakcie przerwy poza miejscem szkolenia.
 5. Pies chory nie uczestniczy w zajęciach i jest zwolniony na okres rekonwalescencji. Po powrocie na zajęcia szkoleniowe właściciel jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia od lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa i zaleceniach (zajęcia te są usprawiedliwione, o ile instruktor został wcześniej poinformowany ).
 6. W przypadku gdy suka dostanie cieczkę w trakcie szkolenia, wówczas nie uczestniczy w szkoleniach i jest zwolniona na okres zakończenia cieczki ok. 3-4 tygodnie (zajęcia te są usprawiedliwione, o ile instruktor został wcześniej poinformowany).
 7. Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c .: Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
 8. Właściciel psa, kiedy jego pies pogryzł człowieka lub innego psa odpowiada za szkody i pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia).
 9. Podczas zajęć grupowych opiekun zobowiązany jest przez cały czas trzymać swojego psa na smyczy. Ewentualne odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są jedynie na wyraźne polecenie instruktora w trakcie ćwiczeń.
 10. Opiekun zobowiązany jest zachowywać ze swoim psem odpowiedni odstęp od innych psów, aby nie prowokować starć lub zabawy między psami, nie zakłócać zajęć i koncentracji zarówno swojej jak i pozostałych uczestników.
 11. Opiekun zapewni, aby w trakcie zajęć psy nie bawiły się ze sobą, chyba, że na wyraźne polecenie instruktora. Psy nigdy nie mogą bawić się ze sobą przebywając na smyczy.
 12. Na zajęcia z psem należy przychodzić punktualnie, po wcześniejszym krótkim spacerze.
 13. Klient jest zobowiązany do prowadzenia szkoleń w domu według zaleceń trenera. W przypadku braku pracy własnej i nie stosowania się do zaleceń instruktora, szkoła Dogmar nie ponosi odpowiedzialności za efektywność szkolenia.
 14. Uczestnik szkolenia odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 15. Uczestnik szkolenia po pierwszym spotkaniu grupowym ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów.
 16. Jeżeli uczestnik po pierwszym spotkaniu deklaruje, że chce uczęszczać na kurs, to ma obowiązek uiszczenia pełnej opłaty najpóźniej przed rozpoczęciem drugiego spotkania.
 17. W przypadku zrezygnowania z zajęć z przyczyn zależnych wyłącznie od opiekuna, opiekunowi nie przysługuje zwrot opłaty za kurs w całości ani w części. Oraz jeżeli uczestnik szkolenia nie zgłosi do instruktora o swej nieobecności dłuższej niż 3 tyg. szkoła Dogmar ma prawo odmówić kontynuowania dalszego szkolenia bez prawa do zwrotu wpłaconej kwoty za kurs.
 18. Uczestnik kursu/szkolenia indywidualnego ZOBOWIĄZANY jest do ustalenia z instruktorem daty i godz. kolejnego spotkania. Jeżeli w przeciągu 2 tyg. od odbycia ostatniej lekcji uczestnik nie ustali terminu następnej lekcji ( nie skontaktuje się w tym czasie z instruktorem w żaden sposób) szkoła Dogmar ma prawo odmówić dalszego szkolenia bez możliwości zwrotu wpłaconej opłaty.
 19. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia instruktorowi:
  – wszelkich ran i urazów – tak psa, jak i swoich;
  – wszelkich zachowań agresywnych swojego i innych psów przebywających na placu;
  – wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.
 20. Jeśli podczas kursu u pieska ujawnią się wady wrodzone wykryte przez weterynarza np. dysplazja stawów, padaczka lub inne choroby eliminujące psa z dalszego szkolenia, szkoła Dogmar nie zwraca wpłaconej gotówki za kurs !!!
 21. Istnieje możliwość dokończenia kursu w późniejszym terminie po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa i zaleceniach.
 22. Jeśli uczestnik kursu wybrał płatność w dwóch ratach to wpłata drugiej raty musi nastąpić do 30 dni licząc od pierwszej lekcji, w przeciwnym razie nasza szkoła może odmówić dalszej współpracy niezależnie od ilości wybranych lekcji
 23. Każda lekcja grupowa czy indywidualna trwa max. 50 minut, o długości jej trwania decyduje chęć i motywacja psa do pracy. Jeżeli pies nie bardzo chce pracować – lekcja może trwać tylko 5 min i zostaje uznana za odbytą, natomiast jeżeli pies wykazuje chęci do pracy lekcja trwa max. 50 minut. To właściciel zobowiązany jest do odpowiedniego zmotywowania psa do pracy.
 24. W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom i instrukcjom, instruktor ma prawo usunąć opiekuna wraz z psem z pojedynczych zajęć lub z całego kursu, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za kurs.
 25. Każdy uczestnik kursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku wraz z pupilem na naszej stronie internetowej. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem psa na kurs prowadzonego przez naszą szkołę. Dotyczy szkoleń grupowych.

Szkoła Dogmar zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i zobowiązuję się poinformowania klienta o wszelkich zmianach w formie pisemnej.